CRM/SFA用語集

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

人事評価とは・意味

経営戦略・経営計画から期待される役割と成果を明確化し、 人材育成、組織の活性化等を図り経営目標の達成を果たすための考え方。

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ